Entradas

COSTOS

MATERIALS FIXOS MATERIALS PREU Lloguer del local 1200€ Maquinari 24000€ Llum 350€ per mes Aigua 100€ per mes Telèfon 27,60€ per mes Socis 150€ a l’any TOTAL 25827,6€ MATERIALS VARIABLES Montura 120€ Embalatge 70€ Vidre 600€ Paper de vàter 10€ Funda 30€ TOTAL: 830€ TOTAL COSTOS FIXOS + COSTOS VARIABLES = 25827,6 + 830 = 26657,6€ En conclusió, per arrencar el nostre negoci hem fet un estudi dels costos inicials, entre els costos fixos i els costos variables, el resultat d'aquesta seria uns  26657.6€ . Amb el resultat que hem obtingut podríem començar a dur a terme el nostre projecte.  Aquest ingresos és realitzarien a través de PAGARÉS.

LÀMINA DE VALOR

La làmina de valor és un recull visual de la trajectòria del nostre pla d'empresa analitzant els nostre client ideal, les seves necessitats, com manentir el contacte amb ells, diferents fonts d'ingressos, entre altres. Fins arribar a l'anàlisi dels costos inicials per arrencar el negoci. Per aquest motiu, el nostre flujos d'ingressos és a través de PAGARES (que és un document que estèn i entrega una persona a una altra mitjançant el qual contreu l'obligació de pagar-li una quantitat de diners en la data que figura en ell), que tenen un percentatge d'interès a través de la nostra òptica.

CONCLUSIÓ RESULTAT D'ENQUESTES

El formulari que hem realitzat, ha obtingut les anteriors respostes. El gran percentatge d'edat ha estat de 15 a 25 anys, el 90% del nostre formulari l'han contestat usuaris que duen ulleres, la majoria eren dones. Hem pogut observar que la majoria sí que necessiten ulleres per veure-hi millor i estan satisfets amb les seves ulleres. Normalment, canvien d'ulleres cada dos anys o més, un 13% anualment. Els usuaris han mostrat participació, ja que els hi agradaria conèixer el nostre producte i estarien interessats amb aconseguir unes ulleres autoreguladores. El gran percentatge sofreix miopia o astigmatisme. En conclusió, els nostres clients estarien interessats en el nostre producte sobre les ulleres autoreguladores, pel fet que no volen haver d'estar canviant les ulleres. Per tant, ens sentim satisfetes amb el nostre projecte. El formulari és el següent: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6tUjqLZDhXaI8A82sTdKXjqU3yHN8duz4jkJVrNDCH2UGPQ/viewform?usp=sf_link

PROPOSTA DE VALOR

Imagen
 La proposta de valor es tracta d'estudiar la viabilitat del nostr producte al mercat, per això analitzam les "alegries", "frustacions" i "necessitats dels clients" amb la "creació d'alegries", "aliviadors de frustracions i productes" del nostre producte en concret i hem pogut observar amb la realització de les enquestes i que podem oferir: Ofertes Finançar sense interès Si canvies dioctries pots utilitzar la mateixa ullera Entregant la vella em surt millor la nova No hi vegi bé Que molestin Pocs models Els vidres es ratllin fàcil, s'embrutin o es rompin Veure bé Estètiques Lleugeres

RESULTAT ENQUESTES

Imagen
Els resultat de les enquestes que hem realitzat han estat les següents